Lietošanas noteikumi un privātuma politika

KEUNE.LV lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk – Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.keune.lv, turpmāk – Keune.lv, lietošanas un preču iegādes kārtību.
1.2. SIA “Orange Cosmetic”, reģistrācijas Nr.40103165580, adrese: Ūnijas iela 6, Rīga, LV-1084, turpmāk – OC, nodrošina Keune.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.
1.3. Lietotājs ir rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas iepērkas Keune.lv vai izmanto citus Keune.lv pakalpojumus. Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem Keune.lv pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.
1.4. Ja Lietotājs iegādājas Keune.lv piedāvātās preces, Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.
1.5. Ja Lietotājs vēlas iegādāties preces Keune.lv, Lietotājam pirms preču iegādes ir pienākums iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un pirms darījuma pabeigšanas apstiprināt šo iepazīšanos. Tādējādi, ja Lietotājs ir iegādājies preci Keune.lv, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Vienlaikus, piekrītot Lietošanas noteikumiem, Lietotājs arī apstiprina, ka tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā Keune.lv atbilstoši Lietošanas noteikumiem.
1.6. Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt Keune.lv darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, OC ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju, vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam Keune.lv.
1.7. OC patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties Keune.lv, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.
1.8. OC patur tiesības mainīt preču sortimentu, cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

2. Personas datu aizsardzība

2.1. Veicot pirkumu Keune.lv, Lietotājam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts, jo šie dati OC nepieciešami preču pirkuma līguma noslēgšanai ar Lietotāju, lai nodrošinātu saziņu ar Lietotāju, kā arī preču piegādi Lietotājam.
2.2. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par pirkuma formā norādīto datu pareizību, kā arī par sniegto datu pareizību, veicot pirkumu Keune.lv. Ja Lietotājs veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, OC nav atbildīgs par datu pareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju.
2.3. Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.
2.4. OC garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes, piegādes un tiešā mārketinga nolūkos.
2.5. OC apņemas nodrošināt Lietotāja sniegto personas datu konfidencialitāti un aizsardzību, un apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot OC partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus, kā arī valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ja tam ir likumīgs pamats.

3. Pirkuma – pārdošanas līguma noslēgšana

3.1. Preces pirkuma līgums starp OC un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs, izvēloties preci(-es), ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz “apmaksāt pirkumu”. Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.
3.2. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti Keune.lv datu bāzē.
3.3. OC piekrīt piegādāt Lietotāja pasūtītās un apmaksātās preces uz Lietotāja pasūtījumā norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. punktā.
3.4. Ja OC neizdodas sazināties ar Lietotāju 3 (trīs) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, OC atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.
3.5. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ OC nevar nodrošināt interneta veikalā Keune.lv iegādātās preces piegādi, OC apņemas piedāvāt līdzīgu produktu, sazinoties ar Lietotāju pa viņa norādīto tālruni vai e-pastā. Ja Lietotājs nepiekrīt, OC atmaksā Lietotājam par nepieejamo preci samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Lietotājs atsakās no līdzīga produkta.

4. Preču cenas un samaksas kārtība

4.1. Preču cenas interneta veikalā Keune.lv norādītas euro, PVN ir iekļauts cenā.
4.2. Lietotājs maksā par precēm ar bankas pārskaitījumu, apmaksājot e-pastā saņemto rēķinu par Lietotāja pasūtīto preci. Maksājuma uzdevumā jānorāda rēķina numurs. Visi dokumenti – rēķins, preču piegādes pavadzīme – tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.
4.3. Ja ir izveidojusies pārmaksa par precēm, OC to atmaksā Lietotājam ar pārskaitījumu uz bankas kontu, no kura Lietotājs veica samaksu par precēm.

5. Preču piegāde

5.1. Lietotājs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi. Preču piegāde notiek tikai Latvijas teritorijā.
5.2. Piegādes maksa Latvijā ir atbilstoša Omniva noteiktajam piegādes cenrādim – 2 EUR (divi euro). Ja Lietotāja pasūtījuma summa ir vairāk par 50.00 EUR (pieci desmiti euro), tad preču piegāde ar Omniva Lietotājam ir bezmaksas. OC patur tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt minimālās pasūtījuma summas apmēru, sākot no kuras piegāde ir bezmaksas.
5.3. OC darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Aptuvenais piegādes laiks 1-2 (viena līdz divas) darba dienas pēc pirkuma pabeigšanas.
5.4. Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, Lietotājs ir norādījis nepareizu piegādes adresi), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet pasūtījums tiek atcelts. Šādā gadījumā OC atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.

6. Preču kvalitāte

6.1. Visu Keune.lv pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces. OC nodrošina Keune.lv veikalā pārdodamo preču galveno īpašību (informācija par ražotāju, preču grupa, tilpums u.tml.) atbilstību faktiskajām preču īpašībām un līguma noteikumiem. Kritēriji preces atbilstībai līguma noteikumiem norādīti Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.
6.2. Vietnē Keune.lv nopērkamajām precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.
6.3. Ja pēc preces saņemšanas Lietotājs (6. sadaļas izpratnē patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē – fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību) konstatē, ka prece neatbilst līguma noteikumiem, tad Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā divu gadu laikā no preces saņemšanas dienas Lietotājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu OC par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Prasījuma pieteikumu Lietotājs iesniedz OC divu darbadienu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem.
6.4. Pēc 6.3.punktā noteiktā termiņa beigām Lietotājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem, ievērojot preces garantijas termiņu.
6.5. Līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai OC veic vienu no šādām darbībām:

1) novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;
2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
3) attiecīgi samazina preces cenu;
4) atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

6.6. Vispirms Lietotājs ir tiesīgs lūgt OC bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi (nesamērīgi, ja tas rada OC izmaksas, kas nav samērīgas ar citu 6.5.punktā norādīto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā preces vērtību bez neatbilstības, neatbilstības nozīmību un to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības).
6.7. Ja nav iespējas novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, tad Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai OC attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot naudas summu, OC var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko Lietotājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.
6.8. Maznozīmīgas preces neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā (tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā) un tādas, kas nevar būtiski ietekmēt Lietotāja iespējas preci izmantot, Lietotājs nevar prasīt, lai OC atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.
6.9. Iebildumus un lūgumus par preces neatbilstību līguma noteikumiem Lietotājs var izteikt OC gan mutvārdos, gan rakstveidā, nosūtot iesniegumu OC uz adresi Ūnijas iela 6, Rīga, LV-1084.

7. Atteikuma tiesības un preču atgriešana

7.1. Ja Lietotājs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad 7. sadaļā noteiktajā kārtībā Lietotājs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” nosacījumus, patērētājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, iesniedzot OC iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu.
7.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Lietotājam ir jārīkojas šādi:
7.2.1. Lietotājs elektroniski e-pastā nosūta paziņojumu uz OC e-pastu: veikals@keune.lv E-pasta paziņojumā Lietotājs norāda atgriešanas objektu (preces nosaukumu), pasūtījuma numuru un bankas konta numuru, uz kuru Lietotājs vēlas saņemt atpakaļ par atgriežamajām precēm samaksāto naudas summu. Atteikums jānosūta uz OC e-pastu veikals@keune.lv. Par elektroniskā formā uz e-pastu saņemtu iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu OC pēc tā saņemšanas paziņo Lietotājam;
7.3. Uzskatāms, ka Lietotājs ir ievērojis atteikuma tiesību termiņu (14 dienas), ja Lietotājs paziņojumu par atteikuma tiesību izmatošanu nosūta OC no Lietošanas noteikumu 7.2.punktā norādītajā veidā pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Strīdus gadījumā Lietotājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanas faktu un termiņu.
7.4. Lietošanas noteikumu 7.2.1.punktā norādītajā kārtībā pēc informācijas par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Lietotājs nosūta preci pa pastu atpakaļ OC, nodrošinot preces piegādi šādā adresē: Ūnijas iela 6, Rīga, LV-1084, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, vai arī minētajā termiņā patstāvīgi nogādā preci OC uz minēto adresi. Šis termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja Lietotājs preces nosūta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Lietotājam ir pienākums saglabāt pierādījumu par preču atpakaļ nosūtīšanas datumu. OC brīdina, ka prece, kas tiek sūtīta atpakaļ ar pasta starpniecību vienīgi līdz pasta nodaļai, nevis faktiski piegādājot preci uz minēto OC adresi, netiek uzskatīta par saņemtu, OC nav pienākuma veikt šādu sūtījumu izņemšanu pasta nodaļā.
7.5. Ja Lietotājs izmantojis Omniva kurjera vai pakomāta pakalpojumu preces saņemšanai, abos Lietošanas noteikumu 7.2.punktā minētajos veidos Lietotājs ir tiesīgs nosūtīt preci atpakaļ OC, šim nolūkam izmantojot preces sūtījumam pievienoto atgriešanas kodu.
7.6. OC bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis Lietotāja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu un saņēmis atgriežamo preci, atmaksā Lietotājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā par preču piegādi samaksātos piegādes izdevumus. Atmaksājamo naudas summu OC pārskaita uz bankas kontu, ko Lietotājs norādījis, izmantojot atteikuma tiesības.
7.7. OC patur tiesības aizturēt par preču pirkumu samaksātās naudas summas atmaksu Lietotājam līdz brīdim, kad OC būs saņēmis no Lietotāja tā atgriezto preci vai arī būs saņēmis Lietotāja apliecinājumu par to, ka Lietotājs preci ir nosūtījis atpakaļ OC, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.
7.8. Preces atgriešanas tiešās izmaksas sedz Lietotājs. Ja preci tās īpašību dēļ nevar nosūtīt pa pastu, patērētājs sedz visas ar preces atgriešanu saistītās izmaksas.
7.9. Lietotājs atteikuma tiesības var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:
7.9.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā un Lietotājs nav atvēris preces iepakojumu;
7.9.2. prece nedrīkst būt bojāta;
7.9.3. prece nav lietota, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.);
7.9.4. atgriežamai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī.
7.10. OC ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu.
7.11. Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitātes saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lietotājs ir atbildīgs par preces visa veida vērtības samazināšanu, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašību vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece jāatgriež tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tika saņemta, noteikti atgriežot preces iegādes dokumentu un citus preces piederumus, kas tai bija pievienoti tās saņemšanas brīdī. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, OC ir tiesības atteikt pieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotājam par preci samaksāto naudu.

8. Informācijas apmaiņa

8.1. OC sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti Keune.lv sadaļā – kontakti.
9. Atbildība
9.1. OC ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs rīkojas pretēji labai gribai un Keune.lv Lietošanas noteikumos norādītajai kārtībai.
9.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.
9.3. Keune.lv nav atbildīgs par Keune.lv veikala attēlos redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām Lietotāja izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai jebkādu citu līdzīgu ārēju apstākļu dēļ.
9.4. OC nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus OC saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, trešo personu vainas dēļ, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteikuma gadījumos. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā OC centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

10. Citi noteikumi

10.1. Attiecības starp Lietotāju un OC regulē Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
10.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar OC klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Lietotājam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.

Privātuma politika

Terminu skaidrojums

Firma – SIA “Orange Cosmetic” (turpmāk tekstā – Firma), reģ. Nr.: 40103165580, juridiskā adrese: Ūnijas iela 6, Rīga, LV-1084, mājaslapa: www.keune.lv, e-pasta adrese: keune@keune.lv
Datu subjekts – fiziska vai juridiska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt.
Klients – jebkura fiziska persona (datu subjekts), kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus Firmas sniegtos pakalpojumus, vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem, vai par to ir sniegta informācija, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu.
Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.
Datu apstrāde – jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, datu vākšana, to reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, tos nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, kā arī datu saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
Datu apstrādātājs – ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus.
Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs vai persona, kura pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarota apstrādāt personas datus.
Datu subjekta piekrišana – jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei.
Profilēšana – jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kurā izvērtē ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši, lai analizētu vai prognozētu aspektus saistībā ar sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselību, personīgām vēlmēm vai interesēm, uzticamību vai uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos, kamēr šādai apstrādei ir juridiskas sekas attiecībā uz fizisku personu, vai kamēr tā līdzīgā veidā ievērojami ietekmē fizisku personu.

Vispārējā informācija

1. Privātuma politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai – Datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot Datu subjekta personas datus.
2. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Klients sniedz personas datus (klātienē, interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski u.c.).
3. Firma rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro personas tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula), Fizisko personas datu apstrādes likumu un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
4. Savā darbībā Firma:
4.1. aizsargā Datu subjekta personas datus, īstenojot administratīvos, tehniskos un fiziskos drošības pasākumus, cik tālu tie ir samērīgi ar iespējamajiem riskiem;
4.2. informē un izskaidro kādi personas dati ir nepieciešami pakalpojumu saņemšanai un kā tie tiks izmantoti;
4.3. datu nodošanu trešajām personām īsteno, ievērojot spēkā esošo normatīvo regulējumu;
4.4. īsteno pasākumus savu darbinieku regulārai apmācībai un informēšanai personas datu aizsardzības jautājumos, lai samazinātu iespējamo incidentu varbūtību;
4.5. īsteno iekšējās kontroles procedūras, ar kuru palīdzību iespējams samazināt drošības incidentu varbūtību un to sekas.

Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

5. Firma apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
5.1. sadarbības procesa nodrošināšanai (dalībnieku/ klientu reģistrācijai, MK noteikuma prasībām atbilstošo dokumentu izstrādei, programmas apguves apliecinošu dokumentu izgatavošanai u.c.):
5.2. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
5.3. dalībnieku/ klientu apkalpošanai;
5.4. iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
5.5. norēķinu administrēšanai;
5.6. parādu atgūšanai un piedziņai;
5.7. mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
5.8. pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
5.9. lai veidotu un uzturētu Firmas iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā;
5.10. informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
5.11. Firmas darbības nodrošināšanai, t.sk. drošības nodrošināšanai;
5.12. citos specifiskos nolūkos, par kuriem Datu subjekts tiek informēts.
6. Firma apstrādā personas datus, balstoties uz šādu tiesisko pamatu:
6.1. līguma noslēgšanai un izpildei, lai noslēgtu līgumu pēc Datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
6.2. normatīvo aktu izpildei, lai izpildītu Firmai saistošos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
6.3. saskaņā ar Datu subjekta piekrišanu;
6.4. lai realizētu no Firmas un Datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Firmas likumīgās intereses.

Personas datu saņēmēju kategorijas

7. Firma neizpauž trešajām personām Datu subjektu personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:
7.1. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros;
7.2. lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
7.3. saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
7.4. normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
7.5. normatīvos aktos noteiktos gadījumos, Firmas likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Firmas likumīgās intereses.
8. Personu dati netiek nodoti trešajām valstīm.

Personas datu apstrāde un aizsardzība

9. Firma apstrādā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Firmai pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
10. Firma nepārtraukti pilnveido un papildina savā rīcībā esošos tehnisko risinājumus, ņemot vērā aktuālās nozares tendences un piedāvātās iespējas, balstoties uz apzinātajiem riskiem.

Personas datu glabāšanas ilgums

11. Firma glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
11.1. tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Datu subjektu noslēgtais līgums;
11.2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Firma vai Datu subjekta var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
11.3. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
11.4. kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
12. Pēc tam, kad 11. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Datu subjekta personas dati tiek dzēsti.

Datu subjekta piekļuve personas datiem

13. Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
14. Datu subjektam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Firmai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Firmai veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Firmas likumīgajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Firmas pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
15. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
15.1. rakstveida formā klātienē Firmas administrācijā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
15.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
16. Saņemot Datu subjekta pieprasījumu, par savu tiesību īstenošanu, Firma izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
17. Firma atbildi Datu subjektam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
18. Firma nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu.

Datu subjekta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

19. Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar Datu subjekta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams pielikumā Datu kategorijas.
20. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota.
21. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Datu subjekta piekrišana bija spēkā.
22. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

1. pielikums

Datu kategorijas

Nr. Datu kategorija Piemēri
1. Personas identifikācijas dati Vārds, Uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, amats, darba
vieta pases/ID numurs
2. Personas kontaktinformācija Adrese, telefona numurs, e-pasta adrese
3. Īpašo kategoriju dati (sensitīvie) Veselības dati, invaliditātes pazīme
4. Datu subjekta kontaktpersonu dati Kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs
5. Datu subjekta dati Datu subjekta līguma numurs, datu subjekta reģistrēšanas datums,
statuss
6. Datu subjekta profilēšanas dati Piederība amata kategorijai, tālākizglītības kursam, studiju
programmai (profilēšanai tiek ņemta vērā datu subjekta datu
analīzes atļauja)
7. Komunikācijas dati Ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, reģistrētājs,
saturs, kanāls, piegādes statuss
8. Maksājuma dati Maksājuma līguma numurs, lēmums, maksājumu grafiks
9. Norēķinu dati Norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina
numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums,
parāda summa, parāda piedzīšanas informācija
10. Iebildumu dati Iebilduma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids,
apraksts
11. Datu subjektu aptauju dati Aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas
datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes
12. Firmas interneta lapā veiktās darbības IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, interneta lapas sadaļa,
datums un laiks
13. Fotogrāfijas un attēli Fotogrāfijas no pasākumiem, foto uzņemšanas datums
14. Video dati Video no pasākumiem, mācību video, videonovērošana Firmā,
ierakstīšanas datums
15. Pieejas dati sistēmām Datu subjektam piešķirtie lietotājvārdi un paroles
16. Piekrišanu informācija Datu subjekta izteiktās piekrišanas atzīme pa tēmām, piekrišanas
datums un laiks, avots